Język:

Aktualności

Dodatkowe wsparcie dla MPR

4 lipca 2017

BGK realizuje Strategię inwestycyjną „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”, mającą na celu wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w branży turystycznej oraz okołoturystycznej w Polsce Wschodniej, z wykorzystaniem instrumentów finansowych.

Realizacja Projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka zakłada udostępnianie przez BGK środków instytucjom finansowym, tzw.  Pośrednikom Finansowym, w celu udzielania przez nich wsparcia, w formie zwrotnych instrumentów finansowych, Ostatecznym Odbiorcom, tj. mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej.  Wsparcie udzielane będzie na obszarze makroregionu, w skład którego wchodzą województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.

Wsparcie w ramach projektu będzie udzielane Ostatecznym Odbiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej, tj. prowadzącym działalność w ramach następujących działów i grup PKD:

 •     55 Zakwaterowanie;
 •     56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
 •     50.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski;
 •     50.3 Transport wodny śródlądowy pasażerski;
 •     51.1 Transport lotniczy pasażerski;
 •     52.23 Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;
 •     77.11 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
 •     77.21 Wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 •     79 Działalność związana z turystyką;
 •     86 Opieka zdrowotna;
 •     91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;
 •     93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
 •     96.02 Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;
 •     96.04 Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
 •     47 Handel detaliczny;
 •     03.12 Rybołówstwo w wodach śródlądowych;
 •     10.52 Produkcja lodów;
 •    10.86 Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
 •    16.29 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
 •     20.42 Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
 •     32 Pozostała produkcja wyrobów;
 •     74.10 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

Ponadto, o wsparcie mogą również ubiegać się MŚP prowadzące działalność gospodarczą w innej branży, w przypadku, gdy z przedstawionego biznes planu wynika, że planowana inwestycja określonych typów projektów związanych z turystyką.

Podstawowe warunki udzielania MŚP wsparcia: 

 • kwota pożyczki do 500 000,00 zł
 • wymagany jest udział własny MŚP w realizowanym przedsięwzięciu, z wyjątkiem  przedsięwzięć dotyczących obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo lub przedsięwzięć realizowanych przez firmy w fazie start-up,
 • oprocentowanie pożyczek korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji  (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
 • wykorzystanie pożyczki powinno skutkować utworzeniem nowych miejsc pracy przez MŚP,
 • pożyczka udzielana jest na okres do 60 miesięcy,
 • karencja w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia.

Więcej szczegółow:www.bgk.pl

 

Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka jest finansowany ze środków Ministra Rozwoju i Finansów

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013