O szlaku

Źródła finansowania

23 czerwca 2017

Budowa Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo realizowana była w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe.
Łączna wartość projektu wyniosła około 274 000 000,00 PLN. Na tę kwotę złożyły się wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji, zarządzaniem projektem, opłatami, nadzorem, wykupem gruntów oraz robotami budowalno-montażowymi.

Źródła finansowania projektu:

  • dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 85%,
  • budżet Państwa - 10%,
  • udziału własny Beneficjentów - 5%.

W podziale na poszczególne regiony wartość projektu przedstawia się następująco:

  • województwo lubelskie – 44 355 291,69 zł PLN,
  • województwo podkarpackie – 65 919 922,77 zł PLN,
  • województwo podlaskie – 58 951 443,45 zł PLN,
  • województwo świętokrzyskie – 23 757 039,01 zł PLN,
  • województwo warmińsko-mazurskie - 81 389 920,28 zł PLN.

Działania promocyjne realizowane były w ramach komponentu promocyjnego projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”. Całkowita wartość projektu wyniosła 24 870 588,44 zł.
Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 promocja tras rowerowych.

Źródła finansowania projektu:

  • dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 85%,
  • budżet państwa - 15%.

Beneficjentem komponentu promocyjnego było Województwo Świętokrzyskie, które zrealizowało projekt we własnym imieniu i na rzecz pozostałych województw Polski Wschodniej (Województwo Warmińsko-Mazurskie, Województwo Podlaskie, Województwo Lubelskie, Województwo Podkarpackie).

Partnerem wykonawczym projektu jest Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego.

Podstawowymi Partnerami projektu były Urzędy Marszałkowskie oraz Regionalne Organizacje Turystyczne z województw Polski Wschodniej.

 

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013