O szlaku

Geneza pomysłu

19 czerwca 2017

Projekt "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej" to nowatorski, ponadregionalny produkt liniowy, który polega na budowie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego. Obejmuje on nie tylko budowę, ale też oznakowanie ścieżek rowerowych o utwardzonej nawierzchni, jak również wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych na terenie pozamiejskim, budowę i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe – komponent promocja tras rowerowych.

Przed przystąpieniem do realizacji zadań inwestycyjnych opracowane zostało Studium Wykonalności dla każdego z pięciu projektów regionalnych (warmiśnko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie). Finalne opracowanie dokumentu poprzedzone zostało wykonaniem szeregu prac planistycznych ukierunkowanych na wybór optymalnego przebiegu trasy. W 2008 roku na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) opracowany został dokument pn. „Studium przebiegu korytarza głównego trasy rowerowej" obejmujący m.in. inwentaryzację istniejących tras i szlaków rowerowych i atrakcji turystycznych, a także analizę dokumentów planistycznych i strategicznych na szczeblu wojewódzkim. Przeprowadzono także prace planistyczne, a całość dokumentu poddana została konsultacjom społecznym, na które zaproszono zainteresowane podmioty.

Postępując w myśl zasady „od ogółu do szczegółu", prace nad Studium Wykonalności rozpoczęto od wielokryterialnej analizy korytarza trasy. Opracowano łącznie trzy warianty, z czego jeden to tzw. wariant społeczny. Na podstawie konsultacji z beneficjentami, partnerami i społecznością lokalną ustalono przebieg i szerokość korytarza. W trakcie prac przyjęto szereg zróżnicowanych kryteriów tematycznych, których celem było wskazanie korytarza optymalnego, tym samym zawężając obszar działań dla kolejnych etapów prac.

Sposób wyznaczenia optymalnego przebiegu trasy:

  • Analiza wielokryterialna wyboru korytarza trasy (aspekty gospodarczo-społeczne, środowiskowe, komunikacyjne oraz atrakcyjność turystyczna i krajobrazowa),
  • Analiza wariantowa możliwych przebiegów,
  • Inwentaryzacja w terenie obiektów inżynierskich, analiza możliwości usunięcia wszystkich wąskich gardeł i ocena finansowych możliwości realizacji wszystkich inwestycji w bieżącej perspektywie finansowej.

Sposób wyznaczenia optymalnego przebiegu trasy - Analiza wariantowa:

  • Analiza terenowych uwarunkowań, w tym wybór przebiegu o najmniejszych spadkach,
  • Analiza natężeń i struktury ruchu na drogach publicznych,
  • Analiza możliwości przejścia przez drogi krajowe, linie kolejowe i rzeki,
  • Analiza środowiskowa,
  • Konsultacje społeczne i uzgodnienia.

Następnie, w oparciu o materiały źródłowe, w uzgodnieniu z potencjalnymi partnerami, beneficjentem i społecznością lokalną opracowywano warianty przebiegu trasy (mieszczące się w obrębie wybranego korytarza). Szereg analiz (uwarunkowań terenowych, ruchowych, środowiskowych, społecznych) umożliwił selekcję rekomendowanego wariantu wraz z możliwymi do realizacji alternatywnymi przebiegami trasy.

Finalnym etapem prac planistycznych była inwentaryzacja terenowa wybranego wariantu oraz wariantów opcjonalnych. Na podstawie zebranych danych możliwe było określenie potrzeb inwestycyjnych dla konkretnych odcinków trasy i eliminacja "wąskich gardeł", a tym samym określenie kosztów budowy oraz utrzymania trasy we wszystkich pięciu regionach z uwzględnieniem podziału na partnerów wojewódzkich.

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013